پیشکسوتان

منصور پور حیدری

پدر بهترین توصیف برای منصورخان پور حیدری

پدر بهترین توصیف برای مردی است که همه زندگی اش را خالصانه و عاشقانه به پای خانواده اش می ریزد و این عنوان برازنده مرد بزرگی به نام منصورپورحیدری است

No more posts to show
صفحه 2 از 2 1 2
P